EN CZ DE RU Ing. KAREL KLUSÁČEK - KOUNICE

logoNávštěvní řád

 

Článek č. 1

VYMEZENÍ POJMŮ

Návštěvník je osoba, která vstoupila do areálu Kounické sladovny a pivovaru

 

Článek č. 2

NÁVŠTĚVNÍ DNY A PROHLÍDKA OBJEKTŮ

Návštěva je možná jen po předchozím objednání a s oprávněným průvodcem

Vstup do areálu možný pouze s platnou vstupenkou

Doba trvání prohlídky je 60-90 minut

Sraz je vždy 10 minut před započetím dané prohlídky k vyřízení potřebných formalit

Termíny prohlídek jsou zveřejňovány na https://sladovna-klusacek.reservio.com/ , podrobnější informace na http://www.sladovnakounice.cz/

Během prohlídky procházíme po nerovnoměrném povrchu, dbejte zvýšené opatrnosti

Prohlídka se uskuteční, pokud se na daný termín přihlásí minimálně 4 osoby. V opačném případě si Sladovna vyhrazuje právo daný termín zrušit či nabídnout náhradní. O dané skutečnosti budou návštěvníci včas informováni.

 

Článek č. 3

VSTUPNÉ

Ceník:

 • dospělá osoba 150Kč

 • děti do 10 let zdarma

 • mládež do 18let 75Kč

 • senioři nad 65 let 100 Kč

 • trvalý pobyt v Kounicích sleva 50%

 • osoby se sníženou pohyblivostí – držitelé TP, ZTP, ZTP/P – sleva 50%

Platba možná pouze v hotovosti

Zakoupené vstupenky nelze vracet

Vstupenky obdržíte po zaplacení na místě konání akce. Vstup do areálu možný pouze s platnou vstupenkou.

Zakoupením vstupenky potvrzujete, že jste seznámeni s návštěvním řádem.

 

Článek č. 4

PROHLÍDKA AREÁLU

Prohlídky podléhají provoznímu režimu Sladovny a Pivovaru Kounice

Objekt není bezbariérový – osoby se sníženou pohyblivostí, kočárky apod. se mohou účastnit prohlídky v omezeném rozsahu

Sladovna a Pivovar Kounice si vyhrazuje právo na uzavření celého areálu z provozních či technických důvodů

 

Článek č. 5

NAŘÍZENÍ A ZÁKAZY

V celém areálu je zakázáno:

 1. kouření a manipulace s otevřeným ohněm

 2. fotografování a filmování

 3. přelézání a lezení na stavby či zařízení, zejména lešení, zábory, ohrazení, ploty, zdi, stožáry apod.

 4. vstup zvířat

 5. vstup osobám podnapilým, pod vlivem omamné látky, osobám jevícím známky požití alkoholu či omamné látky

 6. vjezd motorových vozidel

 7. dotýkat se jakýchkoliv zařízení, cokoliv zapínat či vypínat

 8. vnášet a používat jakékoliv výbušné látky, zábavnou pyrotechniku a jiné nebezpečné látky nebo předměty

 9. vstupovat se zbraní (střelnou, bodnou i sečnou)

 

Článek č. 6

OSTATNÍ NAŘÍZENÍ

 1. Za děti zodpovídají rodiče, či jiná odpovědná dospělá osoba

 2. Vstup dětí do 15 let možný pouze v doprovodu odpovědné dospělé osoby

 3. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny průvodce

 4. Při úrazu v průběhu prohlídky neprodleně informujte průvodce

 5. Sladovna a Pivovar Kounice neodpovídají za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení návštěvního řádu a nerespektování pokynů průvodce

 6. Odpovědnost Sladovny a Pivovaru Kounice za případnou újmu vzniklou návštěvníkům se řídí obecně platnými předpisy

 

Článek č. 7

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník podle příslušných zákonů

 2. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 17. března 2017